چه هنری دارید؟

برای ارسال پیشنهاد، وارد فهرست پروژه ها شوید. فهرست پروژه ها بر اساس مهارت شما لیست میشود، پیشنهاد های منصفانه ای بفرستید تا کارفرما پیشنهاد شما را انتخاب کند.
پس با قدرت شروع کنید.

ثبت پروژه (کارفرما)

شما یک ایده یا یک کار دارید اما نیازمند نیروی متخصص هستید، نگران نباشید کافیست پروژه را ثبت کنید تا برای متخصصین آن رشته مورد نظر پیام ارسال شود و آنها از سراسر کشور پس از بررسی دستمزد خود را اعلام و از بین بهترین پیشنهادها بهترین را انتخاب کنید
ضمانت انجام کار و کیفیت را از ما بخواهید

آخرین سرویس ها

در زیر سرویس های اخیر را می بینید
ویژه ها
سرویس
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شد شهاب نورانی

تست

شروع قیمت 10,000,000 ریال
  • 0.0/5 (0)
  • 0 در صف

آخرین سرویس ها

در زیر سرویس های اخیر را می بینید
ویژه ها
سرویس
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شد شهاب نورانی

تست

شروع قیمت 10,000,000 ریال
  • 0.0/5 (0)
  • 0 در صف

پروژه های اخیر

پروژه های اخیر در زیر نمایش داده میشود.

پروژه های اخیر

پروژه های اخیر در زیر نمایش داده میشود.